ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីពីរឆ្នាំ២០២០ លើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍមួយចំនួននៅតាមបណ្តា...

សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២០ទាំងស្រុងតាមតំណខាងក្រោម៖

សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីបួន ឆ្នាំ២០១៩ទាំងស្រុងតាមតំណខាងក្រោម៖

សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីបី ឆ្នាំ២០១៩ទាំងស្រុងតាមតំណខាងក្រោម៖

សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីពីរ ឆ្នាំ២០១៩ទាំងស្រុងតាមតំណខាងក្រោម៖

នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០១៩ ការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅក្នុងប...

គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក​​ របស់អង្គការសហប្រ...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចេញផ្សាយសៀវ...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងសមាគមកុមាររីករាយ (KMR) មានសេចក...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់  អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងអង្គការភូមិខ្ញុំ មានសេចក្តីរី...

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីវិធីដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក្នុង...

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងកម្មករនិយោជិតន...