បោះពុម្ពផ្សាយ៖22 កក្កដា 2022

សៀវភៅគោលនយោបាយការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

ក្រសួងការពារជាតិ បានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅគោលនយោបាយការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ចុះ ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងការពារជាតិ)

Download original file

ចែករំលែក