បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

សេចក្តីណែនាំស្តីពី​ការអនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី​ការអនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក