សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មី និងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-២០២០

ក្រសួង​ផែន​ការ​ ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ បាន​ចេញសេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ខ្សែ​បន្ទាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ​ថ្មី​ និង​អត្រា​ភាព​ក្រី​ក្រ​ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ទិន្ន​ន័យ​ពី​ការ​អង្កេត​សេដ្ឋកិច្ច​ សង្គម​កិច្ច​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៩​-២០២០។ (ប្រភព៖ ក្រសួង​ផែ​ន​ការ​)​