បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការរៀបចំច្បាប់​ចំណីអាហារ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ធ្វើការជាមួយក្រសួង​ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​ធ្វើសេចក្តីព្រាង​ច្បាប់​ចំណីអាហារ ដែល​មានគោលបំណង​រឹតបន្តឹង​សុវត្ថិភាព និង​គុណភាព​ចំណីអាហារ “ចាប់ពីពេលផលិតដល់​ពេល​ប្រើប្រាស់​”។

See original document here.

ចែករំលែក