បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការពង្រឹង​សមាគម​ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋបាលថ្នាក់​ក្រោមជាតិ

ត្រឹម​ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ខេត្ត និង​រាជធានីទាំង ២៥ បាន​បង្កើតសមាគម​​ក្រុមប្រឹក្សា​​ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ និង​ឃុំ/សង្កាត់។ សមាគមថ្នាក់ខេត្ត​នៃ​សមាគម​ក្រុមប្រឹក្សា​​​ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ និង​ឃុំ/សង្កាត់ នឹង​ត្រូវបានបញ្ចូល​ទៅក្នុង​សម្ព័ន្ធ​ជាតិ​ក្រុមប្រឹក្សា​​ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ ​និងឃុំ/សង្កាត់។

ចែករំលែក