បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការពង្រឹង​អំណាចក្រុមប្រឹក្សានានា​​

អនុក្រិត្យ​ស្ដីពី​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការរៀបចំ​ ការធ្វើវិសោធនកម្ម និង​ការ​ចាត់ទុក​ជានិរាករណ៍​ចំពោះដីការ​បស់ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី និង​ខេត្ត ស្រុក ក្រុង និង​ខណ្ឌ ត្រូវបាន​អនុម័ត។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ​អាច​រៀបចំ​ដីកានេះបានដោយខ្លួនឯង។ ទោះបីជាយ៉ាងណា ដីកា​ត្រូវធានាឲ្យបាន​នូវការចូលរួមពី​ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិសស​ស្ត្រី យុវជន និង​ក្រុម​ងាយរងគ្រោះ។ ដីកា​ត្រូវ​តែ​ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ​ដោយ​គណៈអភិបាល និងបន្តាប់មកចែកជូន​ដល់សាធារណៈជន​ដើម្បី​ទទួលយក​យោបល់។

ចែករំលែក