បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការអនុវត្ត​គណនេយ្យភាព​សង្គម​នៅក្នុង​ឃុំទាំងអស់​នៅក្នុង​ស្រុក​ចំនួន​ ២២

ដើម្បី​ផ្ដល់ព័ត៌មាន​ដល់​ពលរដ្ឋ​អំពីសិទ្ធិ ស្ដង់ដារ​ផ្ដល់សេវា ថវិការ និង​លទ្ធផលការងារ។
អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពឃុំចំនួន ២១៥ រូបត្រូវបានជ្រើសរើស
ការបណ្ដុះបណ្ដាល​ត្រូវបានបញ្ចប់​នៅក្នុង​ស្រុក​ទាំង ​​២២
សម្ភារៈ​រួមមាន​ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ និងសៀវភៅព័ត៌មាន​ត្រូវបាន​ផ្គត់ផ្គង់​នៅក្នុង​ស្រុក​ទាំង ២២
ស្រុកចំនួន ១១ បានបញ្ចប់​សកម្មភាព​ត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​ដោយប្រជាពលរដ្ឋ
ស្រុក​ចំនួន ១១ បាន​រៀបចំកិច្ច​ប្រជុំផ្ទាល់ (រវាង​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល) និង​ស្រុកចំនួន ១១ បានបញ្ចប់ផែនការ សកម្មភាព​គណនេយ្យភាព​រួម (JAAPs) ថ្នាក់​ឃុំចំនួន ៣៧

ចែករំលែក