បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រតិបត្តិតាម

ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យការប្រតិបត្តិតាម​ ​ប្រើសំរាប់វាយតម្លៃ​ដោយឯករាជ្យ​ថាតើ​រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ​គោរពតាមវិធាន និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ដែរឬទេ។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៤ ការត្រួតពិនិត្យ​ស៊ីជម្រៅមួយ​លើ​ប្រព័ន្ធ និងដំណើរការ​​ត្រួតពិនិត្យការប្រតិបត្តិតាម​ ត្រូវបាន​បញ្ចប់។ នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ ២០១៤ សេចក្តីព្រាង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការប្រតិបត្តិតាម​មួយ​​ត្រូវបានបញ្ចប់ ដែល បច្ចុប្បន្ន​កំពុងស្ថិតក្នុងការពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ។ ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​នេះមានគោលបំណង​​ពណ៌នា​អំពី​ដំណើរការ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ ការរៀបចំស្ថាប័ន ប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ និង​រាយការណ៍ និង​របៀបនៃការប្រើប្រាស់លទ្ធផល​ដែលទទួលបានពីការត្រួតពិនិត្យ ។

ចែករំលែក