បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការកំណត់ថ្លៃ​ប្រេង

ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល បានចាប់ផ្ដើម​សិក្សា និងរៀបចំ​បទប្បញ្ញត្តិ​ទាក់ទង​នឹង​ការគ្រប់គ្រង​ថ្លៃ​ប្រេងនៅកម្ពុជា ដែលជាមធ្យោបាយ​មួយ​ក្នុងការកំណត់ការប្រែប្រួល​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ដោយផ្អែកលើទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។

Phnom Penh Post, 28 January 2015

ចែករំលែក