បោះពុម្ពផ្សាយ៖29 មិថុនា 2020

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ (ឆ្នាំ២០១៩-២០២៩)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​បានដាក់ចេញ គោលនយោបាយជាតិស្តីពី ប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ ឆ្នាំ២០១៩-២០១៩។ គោលនយោបាយនេះមានចក្ខុវិស័យក្នុងការធានាឱ្យកុមារគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបាននូវសិទ្ធស្មើៗគ្នា ដូចជា សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារ សិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធចូលរួម។

ប្រភព៖ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ

ចែករំលែក