បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 កញ្ញា 2020

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា រួមជាមួយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងផែនការ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។ (ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)

ចែករំលែក