បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាសលេខ ១៩៣​​ សហវ.ប្រក ស្ដីពីវិធានការនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសលេខ ១៩៣​​ សហវ.ប្រក ស្ដីពីវិធានការនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក