បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សារាចរណែនាំស្តីពីការ​អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការ​អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក