បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលេខ ​៧១៧៥ ជូនដំណឹងដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ និងសាធារណជន​(៧១៧៥/០៤២១)

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលេខ ​៧១៧៥ ជូនដំណឹងដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ និងសាធារណជន​(៧១៧៥/០៤២១)​ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ)។

ចែករំលែក