បោះពុម្ពផ្សាយ៖23 មិនា 2021

អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន។

 

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក