បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 មិថុនា 2021

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការផលិតវីដេអូ និងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ការសិក្សាពីចម្ងាយ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី​​ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការផលិតវីដេអូ និងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ការសិក្សាពីចម្ងាយ។

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក