បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

វិស័យ​កីឡា

ក. បានរៀបចំ​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តីពី​ការ​អប់រំ​កាយ និង​កីឡា។

ខ. កំពុង​រៀបចំ​ផែនការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​ពហុកីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិច។

គ. បាន​រៀបចំ​ផែនការ​បណ្តុះបណ្តាល​អត្តពលិកថ្មីៗ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​កីឡាស៊ីហ្គេម ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៣។​

See original document here.

ចែករំលែក