បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

សេចក្ដីណែនាំ​បន្ថែម ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មត្តេយសិក្សា​សាធារណៈ និង​មត្តេយសិក្សា​សហគមន៍ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ​បន្ថែម ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មត្តេយសិក្សា​សាធារណៈ និង​មត្តេយសិក្សា​សហគមន៍ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

ចែករំលែក