បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០៤អយក.សណន ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សា សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០៤អយក.សណន ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សា សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។​

ចែករំលែក