បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​ពី​ចម្ងាយ និង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​ពី​ចម្ងាយ និង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖​ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

ចែករំលែក