បោះពុម្ពផ្សាយ៖1 មេសា 2021

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ ការផ្សេព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការតាំងលក់ផលិតផលថ្នាំជក់ និងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហករថ្នាំជក់

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ ការផ្សេព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការតាំងលក់ផលិតផលថ្នាំជក់ និងកិច្ចសហការជាមួយឧស្សាហករថ្នាំជក់។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក