បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការិយាល័យ​សេវាច្រកចេញចូលតែមួយ

ការិយាល័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បី​សម្រួល​ដំណើរការ​ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការស្នើសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មី ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណ និង​ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ចែករំលែក