បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ប្រព័ន្ឋចុះបញ្ជីតាម​អ៊ិនធើណិត​សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុនតូច និង​មធ្យម

ការចុះបញ្ជីអនឡាញ​របស់សហគ្រាស​ធុនតូច និង​មធ្យម ជាមធ្យោបាយមួយ​នៃការកាត់បន្ថយ​ការិយាធិបតេយ្យ អាច​កាត់​បន្ថយ​អំពើពុករលួយ និង​ធានា​តម្លាភាព។ ក្រុមហ៊ុន​ទើប​តែ​ចាប់​ផ្ដើម ដែលមានដើមទុន ៣.០០០ ដុល្លារ ឬច្រើន​ជាងនេះ នឹង​អាច​​ចុះបញ្ជីបាន ដោយប្រើប្រាស់​ដំណើរការ​ថ្មីនេះ ដែល​អាជីវកម្ម​នានានឹង​ត្រូវចំណាយពេល​ត្រឹមតែពីរទៅបីថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបញ្ចប់។ ប្រសិនបើ​មនុស្សនាំគ្នាទៅក្រសួង និង​ដាក់​ពាក្យ​ដោយផ្ទាល់ ជាទូទៅ​ត្រូវចំណាយពេលពី ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការទាំងមូល។

See original document here.

ចែករំលែក