បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

ការកើនឡើងការបោកបញ្ឆោត តាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងវិធានការការពារ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកើនឡើងការបោកបញ្ឆោត (Phishing) តាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងវិធានការការពារ។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក