បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 មិនា 2021

ការពង្រឹងសណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍​ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពង្រឹងសណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍​ ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក