បោះពុម្ពផ្សាយ៖7 ធ្នូ 2020

លទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៦ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៦ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

ប្រភព​៖ ព្រឹទ្ធសភា ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក