បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 28 កុម្ភៈ 2022

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីវិធីដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីវិធីដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងមជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចេញផ្សាយនូវអត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីវិធីដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា។

ដើម្បីអានអត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយលម្អិត សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖​​

https://policypulse.org/wp-content/uploads/2022/02/How-to-Improve-Worker-Recruitment-in-Agriculture-Sector-in-Cambodia_-KH.pdf

អំណះអំណាង៖ អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ទស្សនៈដែលលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ពោលគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ជំងអំពីទស្សនៈ និងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឡើយ។

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក