កូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២០

ទំព័រនេះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២០