ដៃគូនវានុវត្តន៍

កម្មវិធីពន្លកចំណេះថវិកាគាំំទ្រសកម្មភាពបែបនវានុវត្តន៍ គឺជាដំណើរការប្រកួតប្រជែងមួយសម្រាប់អង្គការ ស្ថាប័នក្នុងស្រុក ដើម្បីស្នើ និងសាកល្បងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឱកាស/បញ្ហាគោលនយោបាយដែលកំពុងលេចចេញទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ថវិកាគាំំទ្រសកម្មភាពបែបនវានុវត្តន៍នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងគាំទ្រដល់អង្គការ ស្ថាប័នក្នុងស្រុកចំនួនប្រាំមួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូល ដែលមានរយៈពេលពីប្រាំបីខែដល់ដប់ពីរខែ។

ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ អំពាវនាវឱ្យស្ថាប័នដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ដាក់ពាក្យស្នើសុំជុំទីមួយនៃកម្មវិធីពន្លកចំណេះថវិកាគាំំទ្រសកម្មភាពបែបនវានុវត្តន៍។ ក្នុងជុំនេះ ថវិកាគាំំទ្រសកម្មភាពបែបនវានុវត្តន៍នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងគាំទ្រដល់អង្គការ ស្ថាប័នក្នុងស្រុកចំនួនបួននៅកម្ពុជា។ ថវិកាគាំំទ្រសកម្មភាពបែបនវានុវត្តន៍ នឹងគាំទ្រគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលប្រើវិធីសាស្ត្របរិយាបន្ន ដើម្បីលើកកម្ពស់ ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុបែបបរិយាបន្ន ការអភិវឌ្ឍផ្នែកឌីជីថល ស្ថានភាព តម្រូវការ និងការទទួលបានសេវាសាធារណៈបែបបរិយាបន្ន ស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខ និងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធគោលនយោបាយផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ ដៃគូដែលបានជ្រើសរើសនឹងមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់បណ្តាញប្រព័ន្ធអេកូចំណេះដឹងកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដៃគូនានានឹងអាចពង្រឹងបណ្តាញដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ និងបង្កើតបណ្តាញថ្មីតាមរយៈយន្តការបណ្តាញ របស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ រួមទាំងការពិភាក្សាគោលនយោបាយផងដែរ។ តាមរយៈយន្តការទាំងនេះ ដៃគូនានានឹងអាចបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូផ្សេងទៀត និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។