រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ គឺជាវិធីសាស្ត្របើកចំហរនៃការប្រមូលទិន្នន័យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងសម្បូរបែបអំពីឧទាហរណ៍ដ៏មានអត្ថន័យនៃការរួមចំណែករបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ (រួមទាំងដៃគូរបស់ខ្លួន) ក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់លាក់ និងសូចនាករនៃការអនុវត្តសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីដែលបានរៀបរៀងឡើង។

Share