ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

បរិយាប័ន្នសង្គមនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើផែនការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងឱកាសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 23 កញ្ញា 2021
  • ម៉ោង៖ 10:00 am > 11:30 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Zoom

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យសង្គមកម្ពុជា (ANSA) មានសេចក្តីរីករាយសូមអញ្ជើញសាធារណជនចូលរួមកម្មវិធីបាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី «បរិយាប័ន្នសង្គមនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើផែនការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងឱកាសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម» នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ពីម៉ោង១០ ដល់ ១១:៣០ នាទីព្រឹក តាមរយៈZoom។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវនេះ៖ https://bit.ly/3A6BvHr

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលស្វែងរកឯកសារទស្សនទានរបស់យើង

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី ពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

The full report, slide presentation, and discussion summary of the event can be found here.

លោកអ្នកអាចស្វែងរក ឯកសារបទបង្ហាញ និងកំណត់ត្រាសង្ខេបនៃកម្មវិធីបាននៅទីនេះ។