ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ «បញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀនសូត្រ និងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារនៅខេត្តក្រចេះ»
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ពុធ, 27 តុលា 2021
  • ម៉ោង៖ 10:00 am > 11:30 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Zoom

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជនបទ (KAFDOC) មានសេចក្តីរីករាយសូមអញ្ជើញសាធារណជនចូលរួមកម្មវិធីបាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី «បញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀនសូត្រ និងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារ នៅខេត្តក្រចេះ» នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ពីម៉ោង១០ ដល់ ១១:៣០ នាទីព្រឹក តាមរយៈZoom។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវនេះ៖ https://bit.ly/3A1T6PX

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលស្វែងរកឯកសារទស្សនទានរបស់យើង។

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

 

ចែករំលែក