ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយ និងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 30 មិថុនា 2022
  • ម៉ោង៖ 10:00 am > 11:00 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាចែករំលែកអំពី គោលនយោបាយ និងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ ដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ ហួត ពុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីបទបង្ហាញនេះពិតជាក្បោះក្បាយ និងមានអត្ថន័យ និងបានផ្តល់ជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់គាំទ្រ កម្មវិធីពន្លកចំណេះ ក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនាពេលខាងមុខ។