ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

កិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកបណ្តាញស្ត្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍, 5 កុម្ភៈ 2022
  • ម៉ោង៖ 9:00 am > 12:00 pm
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh and Via Zoom
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិក របស់បណ្តាញស្ត្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈZoom ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈម ឱកាស និងចែករំលែកបទពិសោធន៍រៀងៗខ្លួននៅក្នុងការងារស្រាវជ្រាវរបស់ពូកគេ។ កិច្ចប្រជុំក៍បានបញ្ចប់ដោយមានការផ្តល់ធាតុចូល និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗ ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយសមាជិកបណ្តាញស្ត្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ។
បណ្តាញស្ត្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយ ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។