ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

ទំព័របណ្តាញស្ដ្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ​
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 26 ឧសភា 2022 12:00 am > ថ្ងៃ សុក្រ, 27 ឧសភា 2022 12:00 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការប្រកាសអំពីទំព័ររបស់ បណ្តាញស្ដ្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ នៅលើគេហទំព័រ Policy Pulse ។  លោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងបណ្តាញស្រ្តីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ រួមមាន សាវតា គោលបំណងរបស់បណ្ដាញ សកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ ព្រមទាំងឱកាសផ្សេងៗសម្រាប់សមាជិក បណ្តាញ នៅលើទំព័របណ្តាញស្រ្តីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវនេះ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖ https://policypulse.org/ponlok-chomnes/shethinks-network/ 

បណ្តាញស្ដ្រីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ ត្រូវបានគាំទ្រដោយ ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ 

ចែករំលែក