ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិបត្តិកូវីត១៩៖ កិច្ចគាំពារអតិថិជន និងការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅកម្ពុជា
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សុក្រ, 23 កក្កដា 2021
  • ម៉ោង៖ 2:30 pm > 4:00 pm
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Zoom Webinar and Facebook Live

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិបត្តិកូវីត១៩៖ កិច្ចគាំពារអតិថិជន និងការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ២៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១

ម៉ោង៖​ ២:៣០ – ៤:០០ រសៀល (ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា)

តំណភ្ជាប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះចូលរួម៖ https://bit.ly/2UVYyoE

ការសិក្សានេះត្រូវបានអនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា និងគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជារបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖ មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា

ចែករំលែក