ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែសម្រួលប្រភេទ និងតម្លៃសេវាសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្នុងកម្រងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែសម្រួលប្រភេទ និងតម្លៃសេវាសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្នុងកម្រងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) 

វិធានការពង្រឹង ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទលើ្មសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ​ និងជលផល

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី វិធានការពង្រឹង ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទលើ្មសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ​ និងជលផល ចុះថ្ងៃទី០៥​ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២។  (ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

ប្រកាស ស្ដីពី ការកំណត់តំបន់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចេញប្រកាស ស្ដីពី ការកំណត់តំបន់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។​

ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើត និងដំណើរការរោងចក្រសិប្បកម្មកែច្នៃកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើត និងដំណើរការរោងចក្រសិប្បកម្មកែច្នៃកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖  ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។

សេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តជំហានដំបូងមុខងារស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតិ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិចនៃប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តជំហានដំបូងមុខងារស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតិ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិចនៃប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។

នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើត និងដំណើរការរោងចក្រ សិប្បកម្មកែច្នៃកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើត និងដំណើរការរោងចក្រ សិប្បកម្មកែច្នៃកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ។   ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សំណាកជីកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាសស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សំណាកជិកសិកម្ម។ ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទថ្នាក់ជាតិ

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទថ្នាក់ជាតិ។ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានដើម្បីសម្រួល និងពង្រឹងដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានដើម្បីសម្រួល និងពង្រឹងដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០