បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 កញ្ញា 2020

ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទថ្នាក់ជាតិ

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទថ្នាក់ជាតិ។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក