បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 ធ្នូ 2020

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សំណាកជីកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាសស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សំណាកជិកសិកម្ម។

ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក