បោះពុម្ពផ្សាយ៖4 សីហា 2021

ប្រកាស ស្ដីពី ការកំណត់តំបន់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចេញប្រកាស ស្ដីពី ការកំណត់តំបន់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។​

ចែករំលែក