បោះពុម្ពផ្សាយ៖2 មករា 2020

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម ដោយជំរុញឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន និងជំរុញឱ្យមានភាពសុំានឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណី។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣

ចែករំលែក