សេចក្ដីប្រកាស ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនាយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញ សេចក្ដីប្រកាស ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនាយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ ក្រសួងការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)

ប្រកាសស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន កម្មករនិយោជិត និងការបង់ភាគទាន​សម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម

ក្រសួងការងារ​​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន កម្មករនិយោជិត និងការបង់ភាគទាន​សម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២៩/២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់កម្មករ និយោជិត ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២៩/២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់កម្មករ និយោជិត ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នា២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

ប្រកាស លេខ ៣៩៧/២០ ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាស លេខ ៣៩៧/២០ ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២១​ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

ប្រកាស លេខ៤២៩/២០ ស្ដីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាស លេខ៤២៩/២០ ស្ដីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ​ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

ប្រកាស លេខ៤៣០/២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្ដាបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាស លេខ៤៣០/២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្ដាបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។​

ប្រកាស លេខ៤៣៣/២០ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយករដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពជូនកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាស លេខ៤៣៣/២០ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយករដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពជូនកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៨៦/២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងឱកាសសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ជាស្រ្តី នៃកម្មវិធីក្នុងតំបន់អាស៊ាន

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៨៦/២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងឱកាសសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ជាស្រ្តី នៃកម្មវិធីក្នុងតំបន់អាស៊ាន ចុះថ្ងៃទី​០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

សេចក្ដីណែនាំ ​ស្តីពី៖ ការអនុវត្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាលើវិស័យនាំចេញវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិង កាបូប

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ​ស្តីពី៖ ការអនុវត្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាលើវិស័យនាំចេញវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិង កាបូប ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

អនុក្រឹត្យស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។   ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១