បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

គម្រោងប្រាក់សោធននិវត្តន៍

មូលនិធិជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (NSSF) គ្រោងនឹងបើកគម្រោងសោធននិវត្តន៍នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជន។ មូលនិធិជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានសិក្សា និងស្រាវជ្រាវបទប្បញ្ញត្តិ បញ្ហាបច្ចេកទេស និងនិរន្តរភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុ។ គម្រោងនេះនឹងធានាចំពោះកម្លាំងពលកម្មអំពីអនាគតរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជន។

Khmer Time

ចែករំលែក