បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ជំរុញឱ្យមានការបើកប្រាក់ឈ្នួលរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង

ដើម្បីអនុវត្តមាត្រាទី១៦នៃច្បាប់ការងារ ក្រសួងកំពុងជំរុញរោងចក្រក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល២សប្តាហ៍ម្តង។ ការធ្វើបែបនេះអាចការពារករណីនៃការរត់គេចរបស់ម្ចាស់រោងចក្រដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលអោយកម្មករ ដែលជាហេតុនាំអោយមានការតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់។

Khmer Time

ចែករំលែក