បោះពុម្ពផ្សាយ៖23 មិនា 2021

ប្រកាសស្តីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញប្រកាសស្តីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ។
ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក