បោះពុម្ពផ្សាយ៖23 មិនា 2021

ប្រកាសស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ​ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញប្រកាសស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ​ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ។

ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក