បោះពុម្ពផ្សាយ៖25 មិនា 2021

ប្រកាសស្តីពី កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតខែ្មរ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញប្រកាសស្តីពី កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតខែ្មរ។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក