បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 សីហា 2021

ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៨៦/២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងឱកាសសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ជាស្រ្តី នៃកម្មវិធីក្នុងតំបន់អាស៊ាន

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៨៦/២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងឱកាសសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ជាស្រ្តី នៃកម្មវិធីក្នុងតំបន់អាស៊ាន ចុះថ្ងៃទី​០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។

ចែករំលែក