បោះពុម្ពផ្សាយ៖29 វិច្ឆិកា 2019

វិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្តីពីសហជីបឆ្នាំ២០១៦

រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន១០មាត្រាទៅលើច្បាប់ស្តីពីសហជីពឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករ ធានាសេរីភាពសហជីព និងទាក់ទាញការវិនិយោគ។

ច្បាប់ស្តីពីសហជីព

ប្រភព

ចែករំលែក